Půjčovní řád

Úvodní strana » Služby » Autopůjčovna » Půjčovní řád

Půjčovní řád

Všeobecné obchodní podmínky pro nájem vozidla

(dále jen „VOP“)

 

PRONAJÍMATEL

Vladimír Komínek

obchodní jméno: Vladimír Komínek - AUTOPŮJČOVNA Carcomm

sídlo: Lom, Vrchlického 873, PSČ 435 11

IČO:  64680088

DIČ: CZ 7604042787              

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

www.car-comm.cz

č. telefonu: 774 633 332

e-mail:  info@car-comm.cz

(dále jen „Pronajímatel“)

 

I.

Definice pojmů

 

1.1 Zkratka VOP a pojem Pronajímatel jsou definovány výše.

1.2 Používají-li se v  textu VOP níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem, mají následující význam:

a)      Nájemce: osoba, která s Pronajímatelem uzavřela Smlouvu;

b)      Spotřebitel: Nájemce, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

c)      Smlouva: Smlouva o nájmu vozidla uzavřená mezi Pronajímatelem a Nájemcem, jejíž součástí jsou VOP;

d)      Vozidlo: dopravní prostředek, který je předmětem Smlouvy o nájmu vozidla, a je v ní podrobně popsán;

e)      Doba nájmu: doba, na kterou Pronajímatel Vozidlo přenechává Nájemci k dočasnému užívání, minimálně však 24 hodin;

f)      Nájemné: cena za užívání Vozidlapo dobu Nájmu, jehož denní výše jeujednaná ve Smlouvě; nezahrnuje mytí Vozidla a běžnou údržbu Vozidla;

g)      Kauce: peněžitá jistota, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu;

h)      Jeden den nájmu: každý započatý den, v němž Vozidlo Nájemce užívá, tedy i den předání Vozidla Nájemci a den předání Vozidla Pronajímateli;

i)      Průkaz totožnosti: doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele;

j)      Ceník: součást VOP, která obsahuje sazby denního Nájemného a Kauce pro jednotlivé typy Vozidel;

k)      Pobočky: prostory užívané Pronajímatelem na adrese Vrchlického 873, Lom, Moskevská 14, Most, Chomutovská 252, Údlice a náměstí Svobody 2937, Teplice;

l)      PHM: pohonné hmoty spotřebované při užívání Vozidla Nájemcem; jejich spotřebu po celou dobu užívání Vozidla do předání Vozidla Pronajímateli hradí Nájemce;

m)     Strany: Pronajímatel a Nájemce

II.

Úvodní ustanovení
​​​​​

2.1 VOP upravují vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem, vzniklé na základě uzavřené Smlouvy a ve Smlouvě neřešené.

2.2 VOP jsou závazné pro Pronajímatele a Nájemce a jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2.3 Jednotlivá ustanovení VOP lze změnit nebo vyloučit ujednáním ve Smlouvě.

2.4 VOP se použijí, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje jinou úpravu.

2.5  Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.6 Pronajímatel se zavazuje přenechat Nájemci Vozidlo k užívání po Dobu nájmu za podmínek stanovených Smlouvou a VOP a Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli Nájemné a Kauci ve výši uvedené v Ceníku.

III.

Pojištění

3.1 Pro každé Vozidlo je řádně uzavřena a hrazena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. zákonné pojištění), a dále pojistná smlouva o havarijním pojištění vozidla s 5% spoluúčastí (riziko poškození, vandalizmus a odcizení). Pokud vznikne pojistná událost v Době nájmu, je Nájemce povinen výše uvedenou 5% spoluúčast nahradit Pronajímateli do 10 dnů od doručení faktury s náležitostmi daňového dokladu.

3.2 Pokud v Době nájmu vznikne újma na Vozidle nebo újma způsobená Vozidlem, na kterou se pojištění nevztahuje, nebo která zakládá právo pojistitele na náhradu toho, co za Pronajímatele pojistitel plnil, je Pronajímatel oprávněn požadovat od Nájemce náhradu újmy, včetně ušlého zisku Pronajímatele.

 

IV.

Řidič Vozidla

4.1 Vozidlo může řídit pouze osoba starší 20 let, která je alespoň po dobu dvou let držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel uděleného Českou republikou, státem, který je členským státem Evropské unie nebo smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jiným státem podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která upravuje oblast silničního provozu.

 

V.

Doklady Nájemce před uzavřením smlouvy

 

5.1 Fyzická osoba předloží před uzavřením Smlouvy

a)      řidičský průkaz;

b)      další Průkaz totožnosti.
 

5.2 Právnická osoba předloží před uzavřením Smlouvy

a)      výpis z obchodního rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku, v němž je zapsána, ne starší než šest měsíců;

b)      seznam řidičů, kteří budou Vozidlo řídit;

c)      plnou moc pro uzavření Smlouvy a převzetí Vozidla udělenou právnickou osobou v případě, že Smlouvu nebude uzavírat statutární orgán;

d)     Průkaz totožnosti osoby, která bude uzavírat Smlouva;

e)      Průkaz totožnosti a řidičský průkaz osoby, která bude přebírat Vozidlo;

f)       řidičské průkazy osob uvedených v seznamu řidičů.

 

VI.

Předání a převzetí Vozidla

6.1 Vozidlo lze předávat a přebírat nonstop v  Pobočce Pronajímatele určené ve Smlouvě, nebo na jiném smluveném místě.
 

6.2 Pronajímatel je povinen předat Nájemci Vozidlo v řádném technickém stavu, vybavené příslušenstvím a doklady odpovídajícími právním předpisům. Nájemce je povinen předat Vozidlo Pronajímateli s příslušenstvím, doklady, umyté, čisté a ve stavu, v jakém Vozidlo převzal, včetně stavu PHM. Pokud Nájemce nesplní svoji povinnost vrátit Vozidlo s takovým stavem nádrže PHM, v jakém Vozidlo převzal, je povinen Pronajímateli cenu za chybějící PHM zaplatit.

6.3 Nepředá-li Nájemce Vozidlo poslední den Doby nájmu, má se za to, že došlo k odcizení Vozidla, a Pronajímatel je oprávněn podat Policii ČR trestní oznámení.

6.4 O předání Vozidla se sepisuje Předávací protokol. Veškeré zjevné vady, poškození Vozidla a připomínky týkající se stavu předávaného Vozidla, musí Nájemce uplatnit nejpozději při převzetí Vozidla a musí být zaznamenány v Protokolu.

VII.

Další práva a povinnosti

7.1 Pronajímatel je povinen provádět údržbu, opravy a servisní prohlídky Vozidla vždy po ujetí 15000 km. Součástí této povinnosti není mytí Vozidla. Náklady spojené s opravou Vozidla, jejíž potřeba vznikla z důvodů na straně Nájemce, zejména z důvodu nesprávného užívání Vozidla Nájemcem nebo třetí osobou, které Nájemce umožnil přístup k Vozidlu, nebo porušením podmínek Smlouvy Nájemcem nebo osobou, které Nájemce umožnil přístup k Vozidlu, hradí v plném rozsahu Nájemce. Nájemce taktéž odpovídá v plném rozsahu za škodu, která v důsledku případně vznikne.

7.2 Nájemce je povinen

a)      užívat Vozidlo v souladu se Smlouvou, s VOP a s obecně platnými zásadami užívání vozidel;

b)      pečovat o to, aby na Vozidle nevznikla škoda, zejména dodržovat instrukce výrobce Vozidla, maximální huštění pneumatik předepsané výrobcem pneumatik, zabezpečovat Vozidlo proti odcizení, zneužití, zničení nebo poškození, po odstavení (zaparkování) Vozidla použít veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je Vozidlo vybaveno, nenechávat ve Vozidle klíče a dokumenty k němu a Vozidlo vždy uzamknout;

c)      provádět n své náklady běžnou údržbu Vozidla;

d)     neprovádět jakékoliv změny Vozidla bez předchozího souhlasu Pronajímatele; při porušení této povinnosti uvést Vozidlo na své náklady do původního stavu před předáním Pronajímateli;

e)      užívat Vozidlo výhradně pro svoji spotřebu, nepřenechat Vozidlo k užívání automobilu jiné osobě; právnická osoba je povinna umožnit užívání Vozidla pouze osobám uvedeným na seznamu řidičů předloženém Pronajímateli před uzavřením smlouvy;

f)      neprovozovat s Vozidlem výdělečnou činnost (např. taxislužbu);

g)      neužívat Vozidlo k účasti na závodech, soutěžích apod.;

h)      neužívat Vozidlo k tlačení nebo vlečení dopravních prostředků apod.;

i)      umožnit Pronajímateli kdykoli v Době nájmu kontrolu, zda Vozidlo užívá řádně;

j)      přistavit včas Vozidlo k provedení údržby, opravy a servisní prohlídky podle odst. 7.1;

k)      neumožnit, aby se vozidlo stalo předmětem zadržovacího práva, zástavy či jakéhokoliv jiného práva třetí osoby; pokud se tak stane, neprodleně o tom informovat Pronajímatele; 

l)      v případě vzniku potřeby provést v Době nájmu opravu Vozidla vyžádat předem souhlas Pronajímatele a konzultovat s ním nejprve telefonicky nebo jiným způsobem zajištění opravy;

m)    nepoužívat Vozidlo mimo území České republiky bez písemného svolení Pronajímatele;

n)      strpět omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro provedení údržby, opravy a servisní prohlídky podle odst. 7.1 a kontroly řádného užívání;

o)      oznamovat Pronajímateli změny identifikačních údajů a změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění povinností;

p)      nepoužívat na Vozidle označení Nájemce či třetí osoby nebo jakoukoli formu reklamy (např. samolepky);

q)      v případě, že Vozidlo bude vráceno znečištěné, odpovídat za poškození laku zjištěné dodatečně po umytí Vozidla Pronajímatelem.

7.3 Nájemce odpovídá za všechny sankce, které byly uloženy v souvislosti s provozem Vozidla v Době nájmu. Pokud by sankce byla uložena Pronajímateli, je Nájemce povinen nahradit mu vše, co v této souvislosti vynaložil

7.4 Nájemce je povinen každou újmu na Vozidle nebo újmu způsobenou Vozidlem, zejména dopravní nehodu, neprodleně oznámit Policii ČR a Pronajímateli a v případě prodlení nést odpovědnost za případnou újmu vzniklou Pronajímateli (např. z důvodu regresní náhrady požadované pojišťovnou).

7.5 V případě jakékoli dopravní nehody je Nájemce povinen:

a)      neprodleně přivolat bez ohledu na výši škody Policii ČR a oznámit vše Pronajímateli;

b)      neprodleně předat Pronajímateli potvrzení o šetření Policie ČR;

c)      vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“;

d)     zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel atd.;

e)      učinit všechna opatření, aby nedošlo ke vzniku dalších škod Pronajímateli (např. zabezpečit nepojízdné Vozidlo před dalším poškozením nebo odcizením, apod.);

f)       poskytnout Policii ČR, Pronajímateli, pojišťovně, u které je Vozidlo pojištěno, veškerou součinnost potřebnou k řádnému prošetření škodní události (dopravní nehody) a její likvidaci.

7.6 V případě jakékoli újmy vzniklé Pronajímateli nebo třetím osobám v Době nájmu v souvislosti s provozem Vozidla tuto újmu a náklady s ní související uhradit.  Nájemce je zejména povinen uhradit Pronajímateli:

a)      náklady na odvoz nebo odtažení Vozidla do sídla Pronajímatele;

b)      náklady na dopravu Vozidla do opravny a z opravny;

c)      ušlý zisk za dobu trvání opravy Vozidla.

7.7 Nájemce odpovídá za všechny sankce, které byly uloženy v souvislosti s provozem Vozidla v Době nájmu. Pokud by sankce byla uložena Pronajímateli, je Nájemce povinen nahradit mu vše, co v této souvislosti vynaložil.

VIII.

Skončení nájmu

8.1 Nájem skončí uplynutím Doby nájmu.

8.2 Před uplynutím Doby nájmu může nájem skončit písemnou dohodou Stran nebo písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní dobou, která počíná běžet dnem doručení druhé straně. Dá-li výpověď Nájemce, je povinen zaplatit Pronajímateli Nájemné za celou Dobu nájmu, pokud se Strany z důvodů zvláštního zřetele hodných nedohodnou jinak.

8.3 Pronajímatel může smlouvu písemně vypovědět bez výpovědní doby:

a)      při prodlení Nájemce s peněžitým plněním;

b)      pokud Nájemce užívá Vozidlo v rozporu se Smlouvou, s VOP, s obecně platnými zásadami užívání vozidel, nebo způsobem, který nasvědčuje tomu, že Pronajímateli hrozí škoda;

c)      pokud Nájemce vstoupí do likvidace, nebo je proti němu vedeno exekuční či jiné obdobné řízení, nebo je rozhodnuto o jeho úpadku;

d)      pokud Nájemce poskytl Pronajímateli nepravdivé nebo neúplné informace;

e)      neoznámí-li Nájemce Policii ČR a Pronajímateli neprodleně újmu na Vozidle nebo újmu způsobenou Vozidlem;

f)      Vozidlo se stane předmětem zadržovacího práva, zástavy či jakéhokoliv jiného práva třetí osoby.

Výpověď nabývá účinnosti dne doručení Nájemci.

8.4 Skončení nájmu se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, práva na náhradu nákladů, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po skončení nájmu.


IX.

Práva z vadného plnění – reklamace

(Ustanovení se týká jen Spotřebitele)

9.1 Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Nájemného. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Vozidlo řádně užívat, může Spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z Nájemného.

9.2 Na každé z Poboček je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace Spotřebitele. Ten rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Strany nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

X.

Sankce

10.1 Při porušení povinnosti Nájemce, že Vozidlo smí řídit pouze osoba starší 20 let, která je alespoň po dobu dvou let držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel uděleného Českou republikou, státem, který je členským státem Evropské unie nebo smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jiným státem podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která upravuje oblast silničního provozu, je Pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 % pořizovací ceny Vozidla.

10.2 Při porušení povinnosti Nájemce předat Vozidla včas je Pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši denního Nájemného + 0,5% pořizovací ceny Vozidla za každý den prodlení.

10.3 Při porušení povinností Nájemce předat Vozidlo Pronajímateli s příslušenstvím, doklady, umyté, čisté a ve stavu, v jakém Vozidlo převzal, je Pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % pořizovací ceny Vozidla za porušení kterékoliv z povinností.

10.4 Při porušení povinností Nájemce přistavit včas Vozidlo k provedení údržby, opravy a servisní prohlídky podle odst. 7.1 je Pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% pořizovací ceny vozu za každých dalších i započatých 1.000 km nad limit uvedený v odst. 7.1.

10.5 Při prodlení Nájemce s peněžitým plněním je Pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky.

10.6 Při porušení povinnosti Nájemce poskytovat Pronajímateli pravdivé a úplnéinformace je Pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% pořizovací ceny Vozidla.

10.7 Při porušení kterékoliv další povinnosti Nájemce uvedené v článku VII. je Pronajímatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši ve výši 1% pořizovací ceny Vozidla.

10.8 U všech smluvních pokut platí, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se úplné náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, včetně náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit smluvní pokutou zajištěnou povinnost nebo odstranit závadný stav. Smluvní pokutu lze požadovat bez ohledu na zavinění. Jednotlivé smluvní pokuty obstojí vedle sebe, lze je ukládat i opětovně.

XI.

Řešení spotřebitelských sporů

(Ustanovení se týká jen Spotřebitele)

11.1 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ služby věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce, internetová adresa coi.cz

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1 Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před VOP.

12.2 Nájemce podpisem Smlouvy potvrdí, že se seznámili s textem VOP, považuje je za, srozumitelné a určité a souhlasí s tím, že se VOP stávají nedílnou součástí Smlouvy. V případě, že některé ustanovení VOP a/nebo Smlouvy se stane neplatným nebo zdánlivým, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení VOP a/nebo Smlouvy.

12.3 VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. března 2017 a tímto dnem se ruší Půjčovní řád Pronajímatele vydaný dne 1. 2. 2006